Tuesday, March 03, 2009

Harkujärve Kooli lastevanematele ja hoolekogule

Tere!

See kes ei kisa, selle mure ei torka silma. - tänase Eesti vanasõna.

Mina leian, et ettepanek on igati põhjendatud ja olen valmis oma aega ja energiat panustama. Leian, et vanemate pikaajaline lollitamine võiks lõppeda ja ootaks vallalt konstruktiivsemaid lahendusi, kui pelgalt paberirullidega koosolekutel promeneerimine.

Lisaks pean väga oluliseks, et koolimaja reaalsesse planeerimisse kaasatakse ka lapsi ja nende vanemaid, sest kaasaegne hea tava (Loe Lapse õiguste konventsioon, Kaasamise hea tava) nõuab seda. Koolimaja ehitus ja planeerimine ei ole vallaametnike personaalne kinnisvaraarendusprojekt, vaid kohaliku kogukonna elu ja hariduselu keskpunkti kujundamine. Ei saa olla siia-sinna lahmimist ja umbropsu vehkimist.

Kas õpetajad, lapsed ja lapsevanemad on ka konkreetse lahenduse arutelust iialgi osa võtnud? Kas k e e g i on saanud märkusi teha nendele rullidele või on need alati lihtsalt moe pärast kaasas olnud?

Saan aru, et tänaseni ei ole Eestis sellist aktiivse kaasamise praktikat veel rakendatud, sest demokraatia tõeline idanemine võtab aastaid, kuid Harku vald võib siin oma innovatiivsusega teed rajada.

Mina isiklikult peaksin oluliseks looduslähedaste materjalide kasutamist ja ruumiplaneeringu lapsepärast lahendamist. On olemas konkreetseid uurimusi skandinaaviast, kuidas ehitada loodussõbralik lapsekeskne koolimaja ja kujundada ümbrus.

Ka Eestis on tehtud ettekanne sellest, kuidas kaasata lapsi ja kogukonda neile oluliste rajatiste planeerimisse. Selleks on olemas Eestis kättesaadav metoodika, mille võin vajadusel leida.

Kaasamine on mitmete seadusandlike aktide kohaselt omavalitsusele kohustuslik. Lapse huvidest lähtumine ja lapse arvamuse küsimine last puudutavates küsimustes on omavalitsusele eriti kohustuslik.

Mina astuksin maa-küsimusest veel sammu tagasi. Tänane koolimaja tuleks sellel suvel renoveerida, selles majas võiksid hiljem toimuda laste ringitunnid vms. maja on unikaalne ja väärib taastamist. Uue koolimaja valmimine sellel aastal nagunii enam kõne alla ei tule, kuna pole veel maadki millele ehitama hakata.

Uus koolimaja valmib kõige kiiremini võib-olla sügiseks 2010. Seda võib minu arvates juba täiesti kindlalt väita.

Samas võiks täna ehitamise alustamisega säästetud 20 miljonit vanasse majja paigutada. Ehituse hinnad on langenud ju tohutult, alles lugesin kuidas sama lasteaia projekt maksis ühes kohas 20 miljonit enam kui teises. Siin ei ole ma muidugi ekspert, vaid lihtsalt lehelugeja.

Lugupidamisega,
MA Evelin Tamm
Lasteaia pedagoog ja andragoog

Hetkel uurin loova õppimise mõju inimese arengule, looduses õppimist, intuitiivpedagoogikat ja lapse õiguste rakendumist Eesti varajase kasvatuse kontekstis.

Tegelen OMEP Eesti taasloomisega, olen lihtliige Eesti Lapsehoidjate Kutseliidus, Harku valla lastekaitse ühingus, Eesti Lastevanemate Liidus ja lisaks tegelen ka Harkusse õpiõue idee arendamisega.

Vastuseks alltoodud kirjale:
Tere!Võiks laulda, et viis kuud on möödunud kui linnutiivul, kuid ....laulutuju pole. 18-nda lastevanemate koosolekul kuulda olnud-saavutuste/arengute tõttu palun anda endast märku neil, kes on valmisuue koolimaja saamiseks Harkujärvele reaalselt järgmisi samme astuma (stpanustama).Alustada võiks:1) "Võimes teada peitub jõud" st et midagi muuta, vajame faktilistinfot, seetõttu tuleks alustada vallale vanemate poolt teabenõueteja/või selgitustaotluste koostamisest ja esitamisest (et saadategelikud andmed vallaesindajate tegemistest/tegemata jätmisest/otsustetagamaadest/põhjustest kavandatud ja eesmärgiks seatud investeeringupuhul, aga ka muid faktiandmeid - piirkonna põhikooliealiste lastearvandmeid vanusegrupiti rahvastikuregistri järgi, piirkonna elanikkonnakasvu indikaatorite andmeid lähema 10 aasta perspektiivis, valla kehtivainvesteeringute kava, erinevate perioodide kinnitatud eelarvete ja nendetäitmise andmeid, koostatud arengukava sisukuse ja strateegiliseplaneerimise suutlikkuse hindamiseks vajalikke andmeid jne). Mittekellelgi pole teavet/infot vallalt seniste kohtumiste raames saada,valla erinevad tegelased on uue koolimaja asjus tõde uurinud õpetajateesindusele ühe ja sama päeva kohtumiste raames esitanud vastuokseidandmeid, koosolekutel ei ole samuti saadud selgust ja vastuseidküsimustele jne.;2) esialgu koolimaja asukohaks kavandatud kinnistu omanikult ja temaesindajalt järelpärimiste teostamisest huvideühisosa/seisukoha/otsuse/nägemuse/võimaluste väljaselgitamiseks;3) maa osas alternatiivsete võimaluste uurimisest/taotlemisest riigilt(Maa-amet jne);4) Harkujärve kooli teeninduspiirkonna elanike senisest parema huvidekaitse ja vallaotsuste kujundamisel/mõjutamisel huvide esindatusetagamise strateegia nö plaani koostamisest.Kajage vastu ja saame kokku (kus ja millal - mõtted/ettepanekud head).Parimate soovidega

Aive Kuhi

No comments: