Tuesday, March 03, 2009

Lapsehoiu kvaliteedist

Evelin Tamm
Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu liige
Nublu Lapsehoid OÜ juhatuse liige

Piret Teas
TLÜ eelkoolipedagoogika õppetooli magistrant

Seisame täna olukorra ees, kus paljud lapsed käivad pikki päevi lapsehoius, sest kohti munitsipaallasteaias kõigile ei jätku, samas on riiklikud nõuded lapsehoiuteenusele minimaalsed.

Lapsevanem peab ise teadma, milline on tema lapsele sobiv arengukeskkond ja kas pakutav teenus vastab nendele tingimustele. Laste õiguste seisukohalt on tähtis silmas pidada, et kõikidel lastel on õigus võrdsele kohtlemisele ja võrdselt headele tingimustele. Seega peame ka neile lastele, kes ei saa kohta munitsipaallasteaeda suutma pakkuda samaväärset kvaliteetset kasvukeskkonda lapsehoius.

Kuna riiklikud nõuded lapsehoiuteenusele on madalad, siis on ka ühiskondlikud ootused lapsehoiu suhtes tagasihoidlikud. Arvatakse, et lapsehoid on koht, kus lapsed lihtsalt “ära” hoitakse ja lapsehoidja on see, kes hoiab lastel “silma peal”. Seega ei ole paljudel veel päris täpselt selgeks saanud, mis on lasteaia ja lapsehoiu erinevused.

Lapsehoiu kvaliteet
Varases lapseeas toimuva kasvatuse tähtsust laste arengu seisukohalt on raske ülehinnata. Paljud uurimused on näidanud, et esimese kolme eluaastaga õpivad lapsed rohkem kui hilisemas elus tervikuna. Kindlasti ei tohi leppida sellega, et hoidjad, kes tegelevad lastega, ei tea, kuidas toetada nende arengut kõige paremal moel või ei oska kujundada lapse arenguks sobilikku kasvukeskkonda.

Enamikes arenenud riikides on loodud laste päevahoiu süsteemid, mis toetavad lastevanemate vajadusi paindliku ja lapsest lähtuva lastehoiu vormi järele. Sageli on see tegevusvaldkond antud erasektorile, mida samas toetatakse ja kontrollitakse omavalitsuse või riigi poolt. Enamikes riikides on kehtestatud nõuded, millele lapsehoidja ja pakutav päevahoiu teenus peavad vastama. Näiteks Saksamaal, Austraalias, Kanadas on koostatud ka soovitused lapsevanematele päevahoiu valimiseks ja selle kvaliteedi hindamiseks. Päevahoiu kvaliteedi sisuliseks hindamiseks on koostatud ka teaduslik mõõtmisvahend “Family Child Care Environment Rating Scale” (Harms, Cryer & Clifford, 2007).

Olukord, kus Eestis lapsehoiu sisulist kvaliteeti ei tähtsustata, peab muutuma, sest kvaliteetne lapsehoid on üks võimalik alternatiiv lasteaiale. Oma koduse, rahuliku keskkonna ja individuaalse, mängukeskse lähenemise kaudu pakub ta väikestele lastele hea võimaluse füüsiliseks, vaimseks ja emotsionaalseks arenguks. Kõige tähtsam roll sellise peresõbraliku ja lapsest lähtuva teenuse pakkumisel on kvalifitseeritud lapsehoidjal.

Hea lapsehoiu märk
Lapsehoidjad on enda huvide esindamiseks ja oma liikmete elukestva õppimise toetamiseks kutsunud ellu Lapsehoidjate Kutseliidu. Lapsehoidjatele on tähtis pakkuda kõikidele lastele võrdseid võimalusi arenguks ja kasvamiseks. Koostöös Tallinna Ülikooli teadlastega oleme algatanud HEA LAPSEHOIU MÄRGI loomise, mille kaudu tunnustada kvaliteetseid hoiukohti üle Eesti.

HEA LAPSEHOIU MÄRGI loomise eesmärkideks on:
- luua lapsehoidjate ja teenusepakkujate võrgustik;
- tuua ühise laua ümber erinevad lapsehoiu huvigrupid;
- määratleda kvaliteedikriteeriumid ja miinimumnõuded lapsehoiule;
- ühtlustada ja tõsta lapsehoiuteenuse kvaliteeti Eestis;
- teavitada lapsevanemaid lapsehoiuteenuse olemusest ja võimalustest;
- pakkuda lapsehoidjatele täiendkoolitust;
- tõsta lapsehoidjate mainet lapsevanemate ja ühiskonna silmis laiemalt.

Peame oluliseks teha koostööd kõikide osapooltega, et ühiselt luua head arenguvõimalused kõikidele Eesti lastele!

10.03.08
Avaldatakse Õpetajate Lehes

No comments: