Wednesday, June 29, 2011

RAHA LASTELE!

26.aprill 2011
Kuigi ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni ratifitseerimisega 1991. aastal võttis Eesti riik kohustuse laste õigused ja vajadused riigis esikohale asetada, siis 20 aasta jooksul saavutatud tulemused on jäänud tagasihoidlikuks. Paljud lasteaiad on korrastamata ja elavad sisuliselt alles nõukaajas, lasteaiapersonal on tööga ülekoormatud, hirmutatud ja alatasustatud. Tänaseks on lapsevanemad Tallinnas otsustanud ühineda ja jõuliselt oma laste huvide ja õiguste eest seisma hakata. Selleks on loodud MTÜ Kodaniku Hääl, mille kaudu loodetakse astuda dialoogi Tallinna LV eelarvepoliitika prioriteetide muutmiseks Euroopa Liidu riigile kohaseks.  
Lapse Õiguste Konventsioon ja olukord riigis
1991. aastal ratifitseeritud ÜRO Lapse Õiguste Konventsioon tõstab esile laste vajaduste ja õiguste tähtsuse kõikide riiklike ja kohalike otsuste tegemisel. Samas näitavad mitmed raportid ja uuringud, et laste olukord Eestis on täna 20 aastat peale konventsiooni jõustumist endiselt väga raske, palju on vaesust, füüsilist ja vaimset vägivalda, lapsi ei kuulata ja nende vajadustega arvestamist ei peeta oluliseks. Aastaid on olnud probleemiks koolide ja lasteaedade ebapiisav rahastamine, vabaduse ja rõõmu puudumine institutsionaliseeritud hariduses, vanemate vähene teadlikkus kasvatusküsimustes ja palju muud.
Mõneks näiteks paljude hulgast on omavalitsuste kitsist rahastamisest tulenev lasteaiakohtade nappus, õpetajate ja eriti abiõpetajate töökoormuste ja palganumbri vahelised käärid. Laste arvelt koonerdamise tulemuseks on nõukaaegse mentaliteedi jätkumine: ökonoomitamine toidu, õppekäikude, mänguasjade ja kõik võimalike lastele tehtavate kulutuste arvelt. Täna on terves Eestis valdavaks lapsi täistuubitud rühmaruumid, kust praktiliselt puuduvad täiskasvanud.
Sellise olukorraga kaasneb automaatselt laste ebaväärikas kohtlemine näiteks une- ja õppetegevusteajal. Õpetaja ei saa isegi parima tahtmise juures tänastes tingimustes lapse individuaalseid vajadusi arvesse võtta, sest rühmas on korraga 20 või enam last, kes kõik peavad kuidagi viisi enam-vähem terves tükis õhtuks koju jõudma.
Suured sõnad alusharidusest on omamoodi müüt, tegelikkuses toimub meie lasteaiarühmades laste „ärahoidmine“ ja võiks ehk isegi öelda, et lihtsalt karjatamine. Planeerimiseks ettenähtud ajad on viidud minimaalseks või üleüldse kadunud, viimasel Haridusfoorumil paljukõneldud meeskonnatööks pole mõnes lasteaias ettenähtud tunnikestki nädalas. Lasteõpetajate töö- ja palgatingimused on ebainimlikud ja ei vasta neile asetatud kõrgetele ootustele ja nõuetele.
Hoolimata laste olukorraga seotud probleemide drastilisusest on kodanikuaktiivsus nende teemade tõstatamisel ja lahendamisel olnud vähene. Erandina võiks esile tõsta ehk mõned puuetega lastevanemate algatused, mis on jõudnud ka üleriiklike muudatuse ja süsteemsete lahendusteni. Ilmselt on just olukorra karm traagilisus sundinud neid vanemaid juba varasematel aastatelgi oma laste õiguste eest seismisel samme astuma, samas kui teised lapsevanemad ikka veel vaikides kannatasid ja olukorra iseeneslikku paranemist ootasid.
Vaigistatud lasteaiapersonal ja passiivsed lapsevanemad, kas nüüd lõpuks toimub murrang?
Minu jaoks on juba aastaid olnud küsimuseks, miks meie lasteaiapersonal on vait ja miks meie emad ja isad ja vanavanemad ei ole tänavatel, et nõuda oma lastele väärikat kohtlemist. Lasteaiatöötajaid on Eestis valitseva tööpuuduse tingimustes lihtne vaigistada, kuid näib, et nüüd on meie lapsevanematel Tallinna võimumeeste omavolist tõepoolest mõõt täis saanud. Aktiivsete emade eestvõtmisel on alustatud kampaaniaga, milles nõutakse suuremat rahastust lasteaedadele, tõstatakse küsimusi eelarvepoliitika prioriteetidest jms. Selliseid avalikke kodanikualgatusi on tüürijuuresolijatel juba palju keerulisem vaigistada või ignoreerida.
Esimese sammuna liikus ringi üleskutse Facebookis „Maha Tallinna TV – raha lastele!“ Sellega liitus lühikese ajaga kokku 14 567 inimest. Aktsiooniga seotud kommentaariumeid lugedes saab selgeks, et lapsevanemad ja ka lasteaiainimesed on lõpuks ometi pannud seljad kokku. Ühiselt vaadatakse otsa Tallinna eelarvepoliitikale ja hakatakse ebakohti jõuliselt avalikustama.
Majanduskriisis vaevlev Tallinna linnavalitustus otsustas eelarves kärpida avalike suhete jaoks mõeldud summasid 14%, samas, aga lasteaedadele investeeringuteks ettenähtud summasid kogunisti 94% ulatuses (seda ilmselges seoses riikliku lasteaedade programmi kärbetega). Sellest ajendatuna valitigi esmaselt selline tugev negatiivse kõlaga loosung „Maha Tallinna TV“, mis tõstatas probleemi laiemalt, tegi niiöelda puust ja punaseks, mida Tallinna kodanikud tegelikult oma maksuraha eest saada soovivad.
Katrin Väljataga kirjutab „Raha lastele!“ kodulehe kommentaariumis, et algatuse käima lükanud kodanike „eesmärk ei ole vastandada ei lapsi ega lasteaedu TTV-le, vaid tagada lasteaedadele õiglane ja vajadustele vastav rahastus!“ Katrin leiab, et linn peab hoolimata riiklike programmide olemasolust või kadumisest rahastama seadustega KOV pandud kohustusi.
Järgmise sammuna peale Facebooki algatust asutasid Tallinna lapsevanemad kodulehe www.rahalastele.ee ja MTÜ Kodaniku Hääl. Lapsevanemate nõudmised on konkreetsed:
„Tagada igale lapsele kõlblik lasteaiakoht on Tallinna kohalikule omavalitsusele seadusega pandud kohustus, mida linn ei tohi jätta täitmata. Raha selleks tuleb meie, lapsevanemate ja maksumaksjate taskust. Senikaua, kuni Tallinna Linnavalitsus ei ole suutnud täide viia oma esmaseid kohustusi, ei ole neil õigust suunata raha nende endi poolt loodud lisaväljaminekuteks, milleks on Tallinna TV.“ (tsiteeritud kodulehelt rahalastele.ee)

Liikumise andmetel ei ole 27% lastest võimalik munitsipaallasteaias kohta saada. Kuigi laste arv Tallinnas on kolme aastaga kasvanud 1500 võrra, siis on lasteaedade rahastamine vähenenud  2,3 miljoni euro võrra.

Osalusdemokraatia ja kodanikuaktiivsus praktikas
Katrin Väljataga üks algatuse juhtidest kirjutab liikumise kodulehel nõuandeks teistele aktivistidele: „Kui kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil elavad inimesed ehk selle linna-valla elanikud võtaksid kätte ja tunneksid huvi, miks nende kodukandis on üks asi nii ja teine asi naa, võtaksid lahti omavalitsuse eelarved ja määrused..., siis tekiks igal pool rohkem vastutustunnet oma elanike ees.
Ja kui kohalikul omavalitsusel tõepoolest ei jagu vahendeid oma kohustuste täitmiseks (hoolimata heast otstarbekast majandamisest), siis on need inimesed, kellega omavalitsus kenasti arutelusse astub ja lahendusi püüab otsida, omavalitsuse selja taga ka siis, kui nõudmistega keskvalitsuse poole pöördutakse.“
Lapsevanemad on koostanud koostöös Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liiduga Tallinna kodanike eelnõu linnaeelarve muutmiseks, selleks on käimas avalik allkirjade kogumine. Lisaks allkirjade kogumisele on kodanikel plaanis ka „Teeme ära!“ talgude korras lasteaedade pisiremondiks sponsoreid leida ja vabatahtlikkuse korras töödele appi tulla.
Inimeste motiivid protestiaktsioonis osalemiseks on erinevad.  Brit kirjutab rahalastele.ee lehel, miks tema liikumisega ühines: „...puude pärast ei saanud mu laps ka lasteaias lõpuni käia – mul ei oleks õigust nõuda alarahastatud ja ülekurnatud lasteaiakasvatajalt lisatööd. Ja mul ei oleks olnud kindlustunnet, et ääreni täis topitud rühmas oleks mu lapsele tähelepanu jagunud. Seepärast kasvab minu laps kodus.  
Tallinnas on lapsevanemad asja käsile võtnud ja vaatavad väga sügavale omavalitsuse rahakotti. Kuna tegemist on kodanike enda maksurahaga ja ajad on rasked, siis on neil selleks ka ülimalt põhjust.
Ehk hakkavad MTÜ Kodanike Hääle „Raha lastele!“ liikumise kaudu vaikselt mõranema vananenud hoiakud, millest lähtuvalt keegi ei julge sõnagi suust öelda, veel vähem avalikult kirjutada või kritiseerida. Osalusdemokraatia aluseks on kodanik, kellel on oma arvamus ja hääl, et seda häält kuuldaks ja arvesse võetaks, on vaja luua ühendusi ja oma seisukohad avalikkusele teatavaks teha. 
Minu arvates on tegemist väärt ettevõtmisega. Lõpuks ometi hakkavad inimesed jõulisemalt reageerima riigis valitsevale kohutavale ebaõiglusele. Kutsun üles ka teiste omavalitsuste lapsevanemaid, lasteaia- ja koolirahvast Tallinna kodanike eeskujul ühinema, et omavalitsuste ja keskvalitsuse omavoli vastu üheskoos välja astuda ja laste õigused Eesti riigis kodanikualgatuse korras kehtestada!
Evelin Tamm
Hariduspagulane ja kodanikuaktivist, haridusuurija ja -uuendaja,  lapsevanem ja lasteaiaõpetaja, andragoogika magister

Kärbitult avaldatud Õpetajate Lehes 6.mai 2011

No comments: