Thursday, August 25, 2011

Hariduse andmine Euroopas

Euroopa Parlamendi 2. aprilli 2009. aasta resolutsioon hariduse andmise kohta sisserändajate lastele  iseloomustab nii ilmekalt Euroopa Liidu huvisfääre ja "haridus"poliitikat üldisemalt ja sealjuures ka seda, kuidas mõistetakse haridust tervikuna.

Hariduse andmine sisserändajate lastele -
juba pealkiri on väga kohmakas... aga usun, et siin on tegemist ka tõlkijate arusaamade peegeldusega tõlkes. Inglise keeles kõlab pealkiri:
Educating the children of migrants
ka mitte parim võimalikest...
Kui nüüd keskenduda sisule ja mõelda millest, miks ja kuidas kirjutatakse... tegin väikseid noppeid siit ja sealt tekstist ja kriipsutasin alla võtmesõnad:

sisserändajate lõimimise kohta Euroopas koolide ja mitmekeelse hariduse abil

haridus- ja koolitussüsteemide tõhususe ning võrdsete võimaluste

sageli jäävad sisserändajate laste anded avastamata ja kasutamata, mis toob sotsiaal-,
kultuuri- ja majandusvaldkonnas kahju ühiskonnale tervikuna


liidu töötajad ei pruugi tahta välismaal töötada, kui on oht, et nende laste haridus kannatab, ning et sisserändajate lastele antav rahuldav haridus on seotud töötajate liikumisvabadusega

võimaldab pakkuda välismaale tööle läinud vanemate lasetele abi-, tugi- ja nõustamisprogrammide kaudu kogukonnapoolset abi

kutsub üles tegelema raskustega, millega seisavad silmitsi teise liikmesriiki tööle suunduvate vanematega kaasas olevad lapsed

tuleb toetada nende asutuste koostööd, kes nõustavad sisserändajaid sotsiaalküsimustes, et nad annaksid rohkem teavet vastuvõtjariigi tööturule orienteeritud hariduse ja kutseõppe kohta

rõhutab vajadust kaasata noored sisserändajad õppekavavälisesse tegevusse, mis on suurepärane vahend nende ühiskonda integreerimiseks

rõhutab, et oluline on lisada koolide õppekavadesse sisserändajatele nende emakeeles antavaid tunde, et tagada nende kultuuripärandi säilimine

liikmesriikide sotsiaalpoliitikas võetaks täielikult arvesse spordi olulist integreerivat olemust sisserännanud elanikkonna jaoks

on veendunud, et tervele ühiskonnale tulevad kasuks meetmed sisserändajate laste hariduse parandamiseks

rõhutab, kui oluline on õpetajate eriettevalmistus, milles keskendutakse sisserändajate laste eriolukorrale, vajadusele integreerida neid edukalt põhiharidussüsteemi ning vajadusele parandada nende õppeedukust

Siin on ka mõned laused, kus on märgatud last ja tema vajadusi (võtsin välja kõik! sellised laused):
koolide, kus käib sisserändajate lapsi, õppekavades tuleks pöörata senisest palju rohkem tähelepanu selliste õpilaste vajadustele

kvaliteetne haridussüsteem peab olema avatud kõigile

pooldab liikuvusprogramme, mille raames võetakse kooli tööle päritoluriigi õpetajaid, et soodustada sisserändajate laste kokkupuudet
(lastele jääb võimalus ise valida, kas siis puutuda või mitte puutuda kokku) oma kodumaa kultuuri ja ühiskonnaga

rõhutab vajadust pakkuda sisserändajate lastele ja noortele nõustamisteenuseid, et nad tuleksid toime kultuurišokiga ning kohaneksid vastuvõtjariigi ühiskonnaga
(see on hädavajalik, sest šokk on suurem kui arvata oskaksime, kohanemiseks on vaja abi)

toonitab, et kõiki sisserändajaid ja mittesisserändajaid tuleks kohelda võrdselt; on seisukohal, et kooli administratsioon ja kõik õpetajad peaksid suhtuma mitmekesisusse kui normaalsesse nähtusesse, kohtlema igat isikut austusega ning pakkuma sisserändajatele vajalikku toetust


kinnitab, et vastavalt direktiivile 2000/43/EÜ on rassilisest või etnilisest päritolust tingitud diskrimineerimine haridussektoris keelatud
(NB! samas dokumendis on toodud, et sisserännanute laste haridustase on kõikjal kehvem) , ning nõuab diskrimineerimise kõigi vormide, sealhulgas rahvuse ja elukoha alusel, väljajuurimist haridusvaldkonnast (nõuda ju võib, aga kui isegi see dokument iseenesest diskrimineerib laste õigusi vabale enesemääramisele... siis millest rääkida)

Kui oleks kirjutatud pealkirjaks Education for the children (haridus lastele), siis ehk oleks  kogu dokumendi sisu olnud rohkem tasakaalus... „huvitaval“ kombel on EL hariduspoliitilised teadaanded ja käskkirjad (haridus on sealjuures liikmesriikide siseasi) seotud ainult tööturu küsimustega ja otseselt inimeste endi huvides tehtud otsuseid on vähe...

Laste kaitseks tuleks teha Euroopa üleseid nõudeid,  mis tõesti oleksid suure mõjuga, aga selle asemel räägitakse tööturule integreerimisest ja tööturu paindlikumaks muutmisest mitte lapsest, tema huvide kaitsest ja vajadustest. Kästakse teha sporti, sest see on hea integratsioonile...Kirjutatakse õpetajatele ja juhtkondadele ette, kuidas nad peavad suhtuma ja kohtlema... sedasi ju muutust ei tule. Inimesi ei saa sundida teistesse hästi suhtuma, see lihtsalt ei tööta. Kahju!

See dokument kehtib täna. Kuidas siis koolides integratsiooni suunal tööd tehakse? Kas olete juba suhtumised ja kohtlemised õigeks rihtinud, varsti 1. september käes? Olen ise immigrandina laste kohanemise teemale palju mõelnud... võiksin vajadusel olla abiks mõnele konkreetsele koolile... kes ka sisuliselt sooviks sisserännanute ja nende laste teemadega tööd teha... 

vt ka hariduse mõistest Eesti seadustes ja määrustes...

No comments: