Sunday, March 11, 2012

Kuidas vaeste heaks sõelaga vett kanti ehk KÜSK võitleb laste vaesusega

Lembit Jakobson küsib oma 10. märtsi kirjas hariduslisti Agu Laiuselt: „Miks peaksid need 63 000 last, kes täna vaesuses virelevad, tahtma jääda pärast koolide lõpetamist Eestisse? Kui riik panustab täna rohkem kaheldava väärtustega rakettidesse kui neisse lastesse?!
Suudad Sa sellele vastata?“

 Agu Laius vastab samal päeval: „Lembit, jah, suudan vastata.
Kogu sotsiaaltoetuste süsteem on vaja ümber vaadata ja toetama on vaja hakata neid, kes seda tõesti vajavad.
Kaitsevõimet ei ehitata üles mitte kellegi ründamiseks, vaid ikka iseenda kaitsmiseks. On ikka nadi küll, kui riik taotleb kaitset teistelt riikidelt ise sellesse samaväärselt mitte panustades.“

Lembit Jakobson kirjutab vastu:Pevkur juba vastas sellele, et tehakse nõuandekeskusi nende vanemate jaoks, kelle lapsed on vaesed...
Võtab sõnatuks.“

Agu Laius kommenteerib: „Lembit, minu vastus see ei olnud.
S
amas on ka nõustamine ja tugiisiku teenus vajalikud. Seda juba teevad, aga võiks veelgi ulatuslikumalt teha, vabaühendused. KÜSK-is oleme seda vabaühenduste tegevussuunda päris korralikult toetanud. „

Järgnevalt palusin mina Agu Laiusel pisut valgust heita, mida täpsemalt ja millises ulatuses on Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetanud.

Agu Laius vastas: „Oleme pidanud väga oluliseks teha KÜSK nii läbipaistvaks, kui vähegi võimalik. Evelin, väga täpselt on küsitud teave lahti kirjutatud KÜSK kodulehel.  KÜSK-ilt toetuse saanud projektide peakirjad, lühiülevaated ja eraldatud toetuse summa on kirjas KÜSK kodulehel http://kysk.ee/?s=8 Enamasti selgub peakirjast ka projekti idee, kindlasti avatakse see aga lühiülevaates. Selle listikirja kopeerimist ma ei pea vajalikuks.
Lisaks on eraldi olemas ka teave projektide käigu kohta. Kui veel suurem huvi on, siis projekti lühikirjelduses olevale toetuse saanu nimele klikates avaneb tema veebileht. Sealt saab projekti kohta veelgi rohkem infot ja kui mitte, siis leiab kontaktandmed, et seda MTÜ-lt küsida.“

Erinevalt Agu Laiusest leian mina, et ülevaade laste vaesus leevendamiseks toetatud projektidest peaks KÜSKil ja ka meil kodanikena olemas olema. Statistikaameti andmetel on Eestis täna ligi 65 000 vaesuses või vaesusriskis elavat last. Kuidas meie kodanikuühiskond nende laste olukorra parandamisega tegeleb ja millised on selleks suunatud summad? Teen KÜSKi andmete põhjal ülevaate ise (kuigi mul puudub Agu Laiusega võrreldav kogemus ja ülevaade projektide eesmärkidest ja mõjust). Teema on oluline ja kõik täiendused ja kommentaarid ülevaate parandamiseks on teretulnud. 

Esiteks toon summad aastate lõikes kokkuvõtlikult koos toetatud organisatsioonide ja nende projektide nimedega. Lisan ka konkreetsele projektile antud toetuse mahu. Loe lisaks ka postitust SM rahastusest läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. 

Tabel. KÜSKi toetatud projektid, mis on seotud laste vaesuse vähendamisega 

2012
kodanikuühendus
Projekti pealkiri
Mõjuulatus
2848,04 eurot
MTÜ Sooru Arendus
"Noorte huvitegevuse ja mitteformaalse hariduse võimaluste laiendamine koostöös naabervaldadega ning Valga linnaga"
Valga ümbruse noored, otseselt vaesusega ei tegele, kuid mõju lastele on otsene
6 188,59 eurot.

SA Väärtustades Elu
"Mittetulundusühenduste ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ja tugevdamine SA Väärtustades Elu näitel, et muuta kättesaadavamaks perede elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikku elukeskkonda ning arengut võimaldavat avalikku teenust ning suurendada sotsiaalset sidusust kogukonnas"
Üle Eestiline, kaudne  mõju laste vaesusele
3437,21 eurot
MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus
"Tugiisikuteenuse arendamine Tartu linnas"
Tartu linn, mõju laste vaesuse leevendamisele kaudne
20115 200,92 eurot
MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskus
"Shalomi Lastemaja"
Pärnu linn, otsene mõju lastele
3 737,04 eurot
MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
"Lastega peresid jõustavad teenused"
Nissi,Kernu, Saue, Saku, Anija, Kuusalu, Viimsi, Jõelähtme, Rae vallad, haldusvõimekuse arendamine, kaudne mõju lastele ja peredele
25 551,61 eurot
Sihtasutus Dharma
„SA Dharma vabatahtlike pere tugiisikute võrgustiku arendusprojekt“
Üle-eestiline, mõju laste vaesuse vähendamisele on kaudne
22 366,90 eurot
MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit
„Organisatsiooni tugevdamine läbi strateegilise planeerimise ja infovahetuse kaasajastamise“
Üle-eestiline, mõju lastele on kaudne
2010200 000 krooni
Lions Eesti Piirkond D-120
"Heateo Festival Märka Abivajajat“
Tallinn, mõju kaudne, heategevuseks koguti rohkem kui 4000 eurot... ehk vähem kui KÜSKilt saadi.
184 707 krooni
MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
„Lastega perede heaolu toetamine Raasiku vallas“
Raasiku vald, mõju lastele ja peredele otsene.
I perioodil summas 41 614 krooni ning II perioodil summas 336 604 krooni
MTÜ Samaaria Eesti Misjon
„Taaskasutus sotsiaalabiks”
Haapsalu, suunatud täiskasvanutele, kuid omab kaudset mõju ka lastele
2009420 000 krooni
SA UNICEF EESTI FOND
„Koos laste heaks – lapsesõbralik Eesti“
Üle-eestiline, mõju laste vaesusele kaudne
340 852 krooni
Lastekaitse Liit
„Eeskostealane programm Lastekaitse Liidu võimekuse suurendamiseks"
Üle-eestiline, mõju laste vaesusele on kaudne
232 402 krooni
MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus
„Laste ja perede heaks eestkõnelemisevõimekuse tõstmine“
Üle-eestiline, mõju laste vaesusele kaudne
2008I perioodil summas 499 893 krooni ning II perioodil summas 421 330 krooni
Sihtasutus Dharma
Tugiisiku teenuse arendamine
Üle-Eestiline, mõju kohta laste vaesusele on kaudne

Kokkuvõtteks. Tõstsin tumendatud stiiliga esile need projektid, mille mõju (minu subjektiivsel hinnangul) laste vaesuse vähendamisele on otsene. Neid on kokku kolm kogusummas: 8049 eurot ja 184 707 krooni on toetatud Valga, Pärnu ja Raasiku laste paremat toimetulekut. 
  
Lisaks asjalikele projektidele pidasin vajalikuks tuua välja ka 2010. aastal Lionsile antud 200 000 krooni, mille eesmärgiks oli toetada festivali „Märka abivajajat“, mille kaudseks mõjuks võib pidada ka seda, et märkame vaeseid lapsi enda ümber. Arusaamatuks jääb siin juures, miks KÜSK toetab heategevaid organisatsioone, mis koondavad ettevõtjaid, kellel endal on võimalus oma organisatsioonide korraldatud üritusi rahastada. Eraldatud 200 000 krooniga tehti küll vahva üritus, kus inimesed said vabaõhu kontserti kuulata, kuid hädasolijate toetuseks koguti kogu  selle lärmi saatel vaevalised 4000 eurot. Leian, et 200 000 krooni selline läbimõtlematu kulutamine on häbiväärne.

Aastate jooksul on summad, mis suunatakse lastega või peredega tegelevate organisatsioonide toetamiseks pigem vähenenud. Toetatakse ühte, kahte või parimal juhul kolme suuremat organisatsiooni, ülejäänud peavad leppima minimaalsete summadega.  2008-2010 aastani suunati valdkonda üle 900 000 krooni aastas, 2011. aastal summad vähenesid, käesoleva aasta rahasid on alles hakatud jagama, kuid algus on olnud pehmelt öeldes vähetõotav.

2012. aastal on siiani jagatud kokku 12474,21 eurot kolmele projektile (Šveitsi Vabaühenduste Fondi rahadest).

2011. aastal anti kodanikeühendustele summas 8938 eurot (Šveitsi Vabaühenduste Fondist) ja 47919 eurot MTÜ-de Dharma ja Lasterikaste Perede Liidu arendamiseks.  KOKKU: 56 857 eurot (886 969 krooni).

2010. aastal rahastati kodanikeühendusi 910 379 krooni ulatuses, millest 200 000 krooni anti Lionsile, et koguda  4000 eurot kahe juhtkoera ostmiseks.

2009. aastal rahastati 993 254 krooni eest Unicefi, Lastekaitse Liitu ja  MTÜ Perede ja laste nõuandekeskust.

2008. aastal rahastati 921 223 krooni eest SA Dharmat.

Leian, et KÜSKi tehtud tööd laste vaesusega võitlemisel võib vaevalt rahuldavaks pidada. KÜSKi missiooniks (Allikas: http://www.kysk.ee)  on aidata organisatsioonide, uuenduslike ideede ja tegevuste rahastamise kaudu kaasa Eesti vabaühenduste tegevusvõimekuse suurendamisele, kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna ja kodanikuühiskonna kujundamisele.

Rahastatud on mõningate tugiteenuseid pakkuvate organisatsioonide tegevust, lisaks üleriigilist lastekaitse organisatsiooni ja mõningaid heategevusorganisatsioone. Innovatiivseks enamust rahastatud projektidest  pidada oleks ilmne liialdus. Toetatud on võrgustikutööd, teenuste edasiarendamist ja kogemuste levitamist, festivalindust.   

Kodulehelt saame ka lugeda, et „Missiooni täitmiseks ja visiooni saavutamiseks keskendub KÜSK aastatel 2009 - 2013 kolmele strateegilisele mõjueesmärgile:

Eesmärk 1: Vabaühendused on nii üleriigiliselt kui ka piirkondades tegevus- ja koostöövõimelised ning sotsiaalsete muutuste algatajad ja elluviijad.

Eesmärk 2: Kodanikuühiskonna uuenduslikud ideed on toetatud ja rakendatud ning Eesti kodanikuühiskonna alast tegevust teatakse rahvusvaheliselt.

Eesmärk 3: Kodanikuühiskonna arengu-, eestkoste- ja tugitegevused (uuringud, analüüsid, teavitus- ja meediategevus, konverentsid, seminarid, koolitused jmt) on edendanud vabaühenduste tegevusvõimekust.“

Võttes vaatluse alla laste vaesuse ja sellega võitlevate organisatsioonide rahastamise KÜSKi poolt, siis tuleb nentida, et eesmärk nr 1. on üsna hästi kaetud, samas võib kahe järgmise eesmärgi täitmise võimalikkuses kahelda. Eriliselt on jäänud vaeslapse ossa kaks teemat: 2. eesmärgi rahvusvahelisuse alalõik ja 3. alaeesmärgi punkt, mis räägib tugitegevuste rahastamisest. Tugitegevuste rahastamise kaudu  saaksid laste vaesusega päevast-päeva tegelevad organisatsioonid aidata kaasa sisulise diskussiooni kujundamisele laste vaesuse ja sellega võitlemise teemadel ühiskonnas laiemalt ja ka ametkondlikult.

Lisaksin lõpetuseks, et käesolev ülevaade on koostatud heas usus, et KÜSKi meeskond saab  oma tegevust laste vaesusele keskenduvate projektide rahastamise analüüsimise kaudu efektiivsemaks muuta.  Tegemist on ülevaatega, mis ootab täiendusi ja kommentaare asjaomastelt tegijatelt nii kodanikuühiskonna poolelt kui rahastajatelt.   

Täpsem ülevaade koos projektide kirjeldusega on lisatud kirja lõppu ja annab huvilistele kerge vaevaga ühe dokumendina kättesaadavat lisalugemist.

Kommentaare ja täiendusi ootama jäädes,

Evelin Tamm
TÄPSEM ÜLEVAADE:
2012 aastal on jagatud kokku 9037 eurot (Šveitsi Vabaühenduste Fondi rahadest).

1)
MTÜ Sooru Arendus "Noorte huvitegevuse ja mitteformaalse hariduse võimaluste laiendamine koostöös naabervaldadega ning Valga linnaga"
Projekti rahastatakse 28. veebruari 2012.a. KÜSK nõukogu koosoleku nr II-14 otsuse nr 1 alusel KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi eelarvest.

MTÜ Sooru Arendus projekti lühikokkuvõte:
Projekti üldeesmärgiks on luua jätkusuutlik koostöövõrgustik piirkonna KOV-de ja III sektori vahel, et laiendada ja arendada noorte huvitegevuste kättesaadavust ning tõsta selle kvaliteeti, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja piirkonna elanikele tervist soosiva ning turvalise elukeskkonna kujundamisele: sotsiaalprobleeme ennetavad teenused – mitteformaalse hariduse võimaluste laiendamine; sportimis-, huvihariduse- ja teatritegevuse võimaluste pakkumine piirkonna KOV-des elavatele noortele. Alleesmärgiks on äriplaani koostamine. Äriplaanis kajastuvate tegevuste abil soovime välja selgitada piirkonna noorte vabaaja veetmise võimalusi ja mitteformaalse hariduse kättesaadavust ning võimalusi jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks. Ennetavate tegevuste abil vähendatakse sotsiaalseid probleeme, mis võivad tekkida seoses võimaluste vähenemisega või hoopis puudumistega väljaspool keskusi. Läbi ellukutsutava projekti tekib noortel endil motivatsioon oma elukeskonda muuta paremaks ja tulevikus olla sotsiaalsetes valdkondades kaasaja rollis.
KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fond toetab projekti summas 2848,04 eurot.

2) SA Väärtustades Elu "Mittetulundusühenduste ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ja tugevdamine SA Väärtustades Elu näitel, et muuta kättesaadavamaks perede elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikku elukeskkonda ning arengut võimaldavat avalikku teenust ning suurendada sotsiaalset sidusust kogukonnas"
Projekti rahastatakse 15. septembri 2011.a. KÜSK nõukogu koosoleku nr II-6 otsuse nr 1 alusel KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi eelarvest.

SA Väärtustades Elu projekti lühikokkuvõte:
Projekti peamiseks tegevuse eesmärgiks on muuta läbi avaliku ja kolmanda sektori koostöö kättesaadavamaks peredele mõeldud preventiivsed sotsiaalpsühholoogilisi toimetulekuoskuseid toetavad ja arendavad tugiteenused. Projekti laiem eesmärk on võimaldada lastele täisväärtuslikum kasvukeskkond läbi perede elukvaliteedi tõstmise. Projekt viiakse ellu koostöös kohalike omavalitsustega. Projekt toetab riiklikku perepoliitikat ja Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud vanemahariduse ümarlaua tegevuse eesmärke. Projekti peamisteks tegevusteks on peresid toetava tugiteenuse, kognitiivkäitumuslikule paariteraapiale üles ehitatud PREP - paarisuhtekoolituse koolitussüsteemi arendamine neis maakondades, kellega koostöös on varem seda teenust juba pakutud ning uudse teenusena tegevuspiirkonna laiendamine maakondadesse, kuhu antud teenusega ei ole veel seni jõutud. Projekti otsene eesmärk on koostöös kohalike omavalitsustega ehitada üles finantsiliselt jätkusuutlik süsteem, mis tagab peredele pakutava teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi. Peale projekti lõppu on võimalik selle tegevusi süsteemsemalt laiendada üle-eestiliseks.

KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fond toetab projekti summas 6 188,59 eurot.

3) MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus "Tugiisikuteenuse arendamine Tartu linnas"
Projekti rahastatakse 28. veebruari 2012.a. KÜSK nõukogu koosoleku nr II-14 otsuse nr 1 alusel KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi eelarvest.

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus projekti lühikokkuvõte:
Tugiisikuteenus sotsiaalselt vähekaitstud inimestele, töötutele ja teistele riskirühmadele on seni olnud juhuslikku laadi. Käesoleva projekti eesmärk on välja töötada koos kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate ja ekspertidega tugiisiku teenuse arendamise kava Tartu linnas ja maakonnas. Tugiisikuteenus on oluliseks abistavaks teenuseks teiste sotsiaalteenuste ja aktiivsete tööturuteenuste osutamisel. Projekt arendab koostööd avaliku sektori ja kolmanda sektori vahel sotsiaalvaldkonnas ning tugevdab sotsiaalseid sidemeid kohalikus kogukonnas. Projekti I etapis, tegevuskava väljatöötamise käigus valimivad; ülevaade tugiisiku teenuse vajadustest omavalitsustes, tugiisiku ülesannete kava ja töömetoodika; tugiisiku õppekava ja õpetamise metoodika, samuti teenuste rakendamise kava (äriplaan).
KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fond toetab projekti summas 3437,21 eurot.


2011 aastal anti kodanikeühendustele summas 8938 eurot (Šveitsi Vabaühenduste Fondist) ja 47919 eurot MTÜ-de Dharma ja Lasterikaste Perede Liidu arendamiseks.  KOKKU: 56 857 eurot.


1)    MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskus "Shalomi Lastemaja"
Projekti rahastatakse 15. septembri 2011.a. KÜSK nõukogu koosoleku nr II-6 otsuse nr 1 alusel KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi eelarvest.

MTÜ Pärnu Shalomi Abikeskuse projekti lühikokkuvõte:
Projekti „Shalomi Lastemaja" eesmärk on äriplaani koostamine avaliku päevakeskuse teenuse raken¬damiseks toimetulekuraskustes perede lastele ja vanematele. Äriplaani koostamine eeldab partnerlust kohaliku oma¬valitsusega, teiste vabaühendustega ja kogukonnaga. Arendatav „Shalomi Lastemaja" taotleb avaliku sotsiaalteenuse delegeerimist kohalikult omavalitsuselt vabaühendusele, mis peab koostöös oma¬valitsusega ning kogukonnaga sel viisil parandama võimaldatava teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust abivajavatele lastega peredele. Päevakeskuse tegevus haarab lisaks lastele ka lastevanemaid, kellele pakutakse kursuseid, koolitusi ning kellega hoitakse sidet kodukülastuste kaudu.

Teenuse väljatöötamine toimub ekspertide kaasamisega; otsitakse võimalusi teenuse hinna ja kvaliteedi suhte parandamiseks, läbipaistevuseks ning inimlähedasteks kontaktideks sihtgrupiga.

Koostatud äriplaan on aluseks Lastemaja arendamiseks ja käivitamiseks ning teenuse delegeerimislepingu sõlmimiseks kohaliku omavalitsusega.

KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fond toetab projekti summas 5 200,92 eurot.

2)    MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus "Lastega peresid jõustavad teenused"
Projekti rahastatakse 15. septembri 2011.a. KÜSK nõukogu koosoleku nr II-6 otsuse nr 1 alusel KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi eelarvest.

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskuse projekti lühikokkuvõte:
Projekti „Lastega peresid jõustavad teenused" elluviimisega soovib MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus arendada ja tugevdada mtü ja kohalike omavalitsuste vahelist koostööd lastega peredele suunatud sotsiaalteenuste arendamisel ja osutamisel ning lastekaitsevaldkonna arendamisel Harju maakonnas.

Käesoleva projekti elluviimisel on mtü partneriks 9 Harjumaa kohalikku omavalitsust (Nissi,Kernu, Saue, Saku, Anija, Kuusalu, Viimsi, Jõelähtme, Rae), kes soovivad panustada oma paikkonna sotsiaalse sidususe suurendamisse ja lastega perede heaolu toetava elukeskkonna kujundamisse.
Projekti raames koostatakse partneritega koos äriplaan, mis sisaldab (sotsiaal)teenuste paketti, kus on põhjalikult kirjeldatud teenused, mida kohalikud omavalitsused soovivad hakata arendama ja osutama koostöös mtüga.

KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fond toetab projekti summas 3 737,04 eurot.

3)    Sihtasutus Dharma „SA Dharma vabatahtlike pere tugiisikute võrgustiku arendusprojekt“
Projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 21. jaanuari 2011.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.

Sihtasutus Dharma projekti lühikokkuvõte:

Projekti käigus toimub Dharma juurde asutatud Tugiisikute Tugikeskusesse kuuluvate ühenduste ja Dharma suhete juriidiline korrastamine - pikaajaliste partnerlepingute koostamine ja allkirjastamine.

Tugivõrgustikku kuuluvate ühenduste ja kohalike omavalitsuste vaheliste konkreetsete koostöövõimaluste väljaselgitamine läbi vajaduste kaardistamise ning arengukava koostamise.

Tugivõrgustikku kuuluvate ühenduste tegevusvõimekuse tõstmine teenuste pakkumisel ja nende nähtavaks muutmine avalikus ruumis, milleks võimaldatakse ühendustele täiendavaid koolitusi ning ühendused saavad endale kodulehed ja vastavalt ka kommunikatsioonikoolituse.

Projekti raames tutvustatakse läbi konverentsi Dharma 5 aastast kogemust tugiisikuteenuse arendamisel ning laienemist teiste teenuste arendamisele. Projekti tulemusi kajastatakse pidevalt Dharma kodulehel ja kokkuvõttega saavad huvilised tutvuda ka tööseminaril.

KÜSK rahastab projekti summas 25 551,61 eurot.

4)    MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit „Organisatsiooni tugevdamine läbi strateegilise planeerimise ja infovahetuse kaasajastamise“
Projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 21. jaanuari 2011.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu projekti lühikokkuvõte:

Projekti peaeesmärgiks on Eesti Lasterikaste Perede Liidu koostöö edendamine oma liikmete ja partnerite seas ning info kättesaadavuse kaasajastamine ja suurendamine. Alanud strateegilise planeerimise protsessis on vajalik keskenduda sellele mis on organisatsiooni eesmärk, visioon ja misssioon ning tegevusprogrammide konkreetsed eesmärgid ja suunad. Selleks korraldatakse seminare, koolitusi ning viiakse läbi liidupäev. Projekti raames töötatakse välja liidu arengukava aastateks 2011-2016 ning tegevuskava aastaks 2011.

Lisaks viiakse projekti raames läbi tegevusi, millega parandatakse Eesti Lasterikaste Perede Liidu enam kui 1500 pere parem info kättesaadavus. Selleks täiustatakse liidu kodulehte- andmebaasi. Moodustatakse 6 erinevat tugipunki üle Eesti, mille kaudu toimub piirkonna ühendustest info kogumine ja algandmete töötlemine ning süstematiseeritud andmete edastamine ELPL andmebaasi. Tekib andmabaas lasterikaste perede vajaduste ja soovide kohta, mille alustele tuginedes saab pidada läbirääkimisi ja teha omapoolseid ettepanekuid avaliku sektori esindajatele. Edasiste läbiviidavate uuringute tulemusena tekib hea ja pädev partner riigile.

Lisaks hakkab ilmuma kvartaalne ajaleht mis kajastab vajalikku infot suurtele peredele. Ajalehele sobiva nime leidmiseks kuulutatakse välja konkurss.

Eesti Lasterikaste Perede liit on toiminud 15 aastat, selleks et areneda efektiivsemalt edasi on vajalikud täiendavad rahalised vahendid.

KÜSK rahastab projekti summas 22 366,90 eurot.

2010 rahastati kodanikeühendusi 910 379 krooni ulatuses, millest 200 000 krooni anti Lionsile, et see saaks koguda üle 4000 euro kahe juhtkoera ostmiseks.
1)    Lions Eesti Piirkond D-120 "Heateo Festival Märka Abivajajat“

Lions Eesti Piirkond D-120 idee lühikokkuvõte:

Heateo Festival on unikaalne üritus Eestis, kuhu kutsutakse heategijad, abivajajad, missioonitundega kodanikud ning külalised, et vastastikku tuttavaks saada, koos nautida ilusat kevadilma, muusikat, erinevaid etteasteid ja võistlusi ning teha ühiselt üks korralik Heategu! Projekti eesmärk on läbi Heateo festivali ning üle- eestilise e-essee konkursi teadvustada heategevust ning tuua heategevus kodanikele ligemale. Heateo festivalil toimuvate erinevate ürituste, aktiviteetide ja tegevuste eesmärgiks on koguda raha abivajajatele, kelleks sel aastal on asenduskodude lapsed. Ürituse teeb unikaalseks "Heateoga jõuad kaugele" konseptsioon, kus kogu üritus on kõigile tasuta ning võid nautida muusikat ja seltskonda. Kui aga otsustad teha heateo, näiteks annetades, siis tänutäheks saad vastu meene, mis omakorda tagab sulle tasuta ligipääsu kõikidele atraktsioonidele. Festival on ka Tallinn 2011 kultuuripealinna üks esimesi kevadisi vabaõhtu üritusi. Heateo festivali toetava tegevusena korraldatakse üle-eestiline koolilaste heateo teemaline e-essee konkurss, mille raames lastakse välja parematest töödest koosnev raamat. Festivali raames loetakse ette raamatusse kogutud jutustusi, et tuua teema kodanikele veelgi lähemale.

KÜSK rahastab ideed summas 200 000 krooni.
Lisaksin sellele veel ka pressiteate:

Lions klubide Eesti Organisatsiooni pressiteade
11. mai 2011

Laupäeval Tammsaare pargis Lions klubide eestvedamisel korraldatud Heateo festivalil annetati 4021 €, lisaks kogus Lions Eesti Euroopa päeval 1461 €. Kokku on heategevuseks sel kevadel saadud ligi 5500 €, millele lisandub mai lõpuni töötavatelt annetustelefonidelt 900 65 00 - 3€ ; 900 65 50 - 5€ ; 900 65 60 - 15€ laekuv summa.

Annetustest kogutud summa on suuremas osas ette nähtud kahele nägemispuudega tudengile juhtkoera hankimiseks. SA Juht- ja abikoerte kooliga on sõlmitud kokkulepe, et üks tudeng peaks oma koera kätte saama juba sel sügisel.

"Meil on väga hea meel, et laupäeval nii palju inimesi ürituselt läbi käis ja teiste aitamiseks oma panuse andis," ütles Eesti lionspiirkonna juht Vello Tamm. "
Korraldasime sellise ürituse esimest korda ning enam kui 3000 läbi käinud inimest ning kogutud 4000 eurot ületasid meie ootusi."


2) MTÜ Tartu Lastekaitse Ühing „Laste ja peredega tegelevate ühenduste võrgustik Tartumaal: koostöö ja areng”
Projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 19. märtsi 2010.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.

MTÜ Tartu Lastekaitse Ühingu projekti lühikokkuvõte:

Projekti vajaduse tingis Tartumaal tekkinud olukord, kus laste ja peredega tegelevate kodanikuühenduste tegevusvõimekuse arengut takistab vähene koostöö võrgustikuliikmetega. Projekti üldisemaks eesmärgiks on ühendada erinevate tasandite (riiklik, omavalitsuslik, 3. sektor) info ja kogemused, ning arendada koostööd, et luua maakonna tasandil suurem ühine tegevusvõimekus laste ja peredega tegelevate kodanikuühenduste ja kohaliku omavalitsuse koostöös.

Projekti kitsam eesmärk on koguda infot laste ja peredega tegelevatest kodanikuühendustest Tartumaal. Laste ja peredega tegelevad organisatsioonid ja tasandid kokku viia, et koordineeritult tegutseda, teadvustades, et kuulumine võrgustikku on tulemusliku tegutsemise alus.

Projekti tulemusena toimub aktiivne info jagamine, kitsaskohtade väljaselgitamine, koolituste ja supervisioonide korraldamine ning vastutuse võtmine. Koostööd avaliku ja mittetulundussektori vahel tugevdatakse toimiva võrgustiku loomisega. Projekti tulemusena on võrgustikuliikmed teadlikud üksteise olemasolust, informatsioonijagamisest ja võrgustikusisesest koostöövormist. Kodanikuühenduste tegevuste kaardistamine ja võrgustiku loomine annab infot Lastekaitse Liidule milliseid koolitusi võrgustiku kompetentsi tõstmiseks on Tartumaal laste õiguste ning laste ombudsmani teemadel vaja läbi viia. Samuti aitab antud projekt SA Dharma Tugiisikukeskusel tugevdada peretõõd tegevaid ühendusi. Projekt hõlmab 20 omavalitsust Tartumaal. Võrgustiku loomine ja kaardistamine aitab kaasa kodanikuühiskonna teavitamise ja teadlikkuse tõstmise osas. Ühise tegevusvõimekuse saavutamiseks piirkonna elu korraldamisel ja avalike poliitikate mõjutamisel, on vaja, et arusaamad ja eesmärgid laste ja peredega tegelevate ühendustel läheneksid.

Eesmärgi saavutamiseks on vajalik suurendada teadmisi lapse õiguste sisust, et koostöö võrgustikes toimiks läbi kodanikuhariduse ühiste väärtuste ja põhimõtete alusel.

KÜSK rahastab projekti summas 147 454 krooni.

3)    MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus „Lastega perede heaolu toetamine Raasiku vallas“
Projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 19. märtsi 2010.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskuse projekti lühikokkuvõte:
Käesoleva projektiga soovib MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus käivitada Raasiku vallas koostöös avaliku võimu ja teiste vallas tegutsevate vabaühendustega perekeskuse, et toetada kogukonna lastega perede heaolu.

Projekti sidus- ja sihtgruppe kaasates kujundatakse perekeskuse juurde ka mitteformaalne koostöövõrgustik, kes teostab lastega perede huvikaitset ning osaleb aktiivselt paikkonna sotsiaalse arengu planeerimisel.

Projekt on olemuselt pilootprjekt, mille raames käivitatavate tegevuste kvaliteeti hindavad projekti sihtgrupid. Sihtgruppide tagasisidest lähtuvalt parendatakse perekeskuses pakutavate tegevuste kvaliteeti ja määratletakse keskuse arengusuunad.

Perekeskse töö edendamine avaliku ja kolmanda sektori koostöös on üheks projekti esitava mtü prioriteetseks tegevuseks.

KÜSK rahastab projekti summas 184 707 krooni.
4)    MTÜ Samaaria Eesti Misjon „Taaskasutus sotsiaalabiks”
Projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 08. jaanuari 2010.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.

MTÜ Samaaria Eesti Misjoni projekti lühikokkuvõte:
Projekt „Taaskasutus sotsiaalabiks" eesmärgiks on sotsiaalabi pakkumine töötutele, eluaseme probleemidega, kinnipidamiskohtadest vabanenutele ning sõltuvuses isikutele (alkoholism, narkomaani, mängurlus).

Eesmärgi finantsiliseks saavutamiseks tegeleme annetatud esemete taaskasutusse võtmisega, turustades neid odavmüügi kauplustes. Elanikkonda informeerime kohaliku ajalehe kaudu võimalusest tasuta ära anda kasutatud esemeid (riided, mööbel, kodutehnika jms). Esemed, mis vajavad esmast remonti või parandamist viime MTÜ Samaaria Eesti Misjoni töökotta, kus vabatahtlikutööna projekti sihtgrupp parandab esemed töödejuhataja õpetusel.

Esemete müügist saadava tuluga katame sotsiaalabi vajava sihtgrupi kulutused majutusele, toitlustusele, hügieenile ja ravimitele.

Projekti tulemusena saavutatakse: elanikkond vabaneb mittevajalikest esemetest, töötud saavad tööharjutust, luuakse juurde müüja töökoht, saadakse finantse sotsiaalvajaduste rahuldamiseks. Lisaväärtusena õpib ühiskond enam säästma ja esemeid taaskasutama ning areneb sotsiaalne võrgustik.

KÜSK rahastab projekti I perioodil summas 41 614 krooni ning II perioodil summas 336 604 krooni.
2009 rahastati 993 254 krooni eest Unicefi, Lastekaitse Liitu ja  MTÜ Perede ja laste nõuandekeskust

1)    SA UNICEF EESTI FOND „Koos laste heaks – lapsesõbralik Eesti“
Projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 3. aprilli 2009.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.

SA UNICEF EESTI FONDI projekti lühikokkuvõte:
Projekti laiem eesmärk on Eestis elavate laste heaolu parandamine ning nende õiguste ja kaitse tagamine.
Projekti otsene eesmärk on laste eestkostetegevuse ning SA UNICEF Eesti Fondi tegevusvõimekuse tõstmine ja arendamine.

Selleks töötatakse välja organisatsiooni arengustrateegia, koolitatakse meeskonda, luuakse vabatahtlike süsteem ja viiakse läbi vabatahtlike koolitused, uuendatakse kodulehekülg, kaardistatakse laste- ja noortevaldkonna organisatsioonid, korraldatakse koostööseminare ning käivitatakse Lapsesõbraliku Eesti Nõukogu tegevus.

KÜSK rahastab projekti summas 420 000 krooni.

2)    Lastekaitse Liit „Eeskostealane programm Lastekaitse Liidu võimekuse suurendamiseks"
Projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 3. aprilli 2009.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.

Lastekaitse Liidu projekti lühikokkuvõte:
Lastekaitse Liidu eestkosteprojekti „Eestkostealane programm Lastekaitse Liidu võimekuse suurendamiseks" raames luuakse läbi kursuste, koolituste, teavitustöö ning liikmeskonna kaasamise ja rahvusvahelise lastekaitseorganisatsiooni „Save the Children" poolt väljatöötatud lapse õiguste ning eestkoste edendamise programmi rakendamise paremad alused laste heaolu edendamiseks Eestis.

Projekti olulisemate tegevuste hulka kuuluvad koolituste ning kursuste korraldamine eesmärgiga kaasata projekti sihtgruppe organisatsiooni tegevusse ning eesmärkide saavutamisesse ja teavitustöö läbi Lastekaitse Liidu kodulehe ning ajakirja „Märka Last".

Projekti tulemusena suureneb eestkosteorganisatsiooni võimekus ning tõhustub koostöö liikmesorganisatsioonide ja vabatahtlikega. Samuti edendatakse koostööd avaliku võimu partneritega kohalike omavalitsuste tasandil, eesmärgiga aidata lapse heaolu valdkonda puudutavatel teemadel 2009. aasta oktoobris toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel valimisplatvormile jõuda.

KÜSK rahastab projekti summas 340 852 krooni.
3)    MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus „Laste ja perede heaks eestkõnelemisevõimekuse tõstmine“
Projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 3. aprilli 2009.a. otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest.

MTÜ Perede ja laste nõuandekeskuse projekti lühikokkuvõte:
Projektiga soovime tõsta laste ja perede temaatikaga tegelevate kolmanda sektori organisatsioonide ja avaliku sektori lastekaitsetöötajate suutlikkust eestkõnelemisrolli täitmiseks.

Projekti eesmärkideks on:

1.Laste ja perede temaatikaga tegelevate mittetulundusorganisatsioonide koostöövõrgustiku (sh koostöökultuuri) kujundamine, eesmärgiga tõhustada kolmanda sektori eestkõneleja rolli laste, perede toimetuleku ja heaolu tagamisel esinevate kitsaskohtade ühisel väljatoomisel, kitsaskohtade tekkepõhjuste analüüsimisel ja ühiselt kujundatud lahenduste pakkumisel.

2. Kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate suutlikkuse tõstmine kogukonna lastele, peredele suunatud eestkõnelemise teostamiseks (toetavad teenused, hooliv suhtumine, kõikide abivajajate tingimusteta respekt ja abistamine, hooliv hoiak ja suhtumine, varane märkamine, jõustamine kogukonnavõrgustike kujundamine, koostöö ja partnerlus mtü- dega).

KÜSK rahastab projekti summas 232 402 krooni.
2008 rahastati 921 223 krooni eest SA Dharmat.

1)    Sihtasutus Dharma
Projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 17. oktoober 2008.a. ja 03. juuli 2009.a. otsuste alusel üleriigilise tasandi mittetulundusühenduste institutsionaalse arendamise alaprogrammi eelarvest.

Sihtasutus Dharma projekti lühikokkuvõte:
Projekti eesmärgiks on Dharma juures asutatud Tugiisikute Tugikeskuse piirkondlikke keskusi juhtivatele aktiivsetele inimestele anda täiendavaid teadmisi ja praktilisi oskusi ennetavaks tööks riskirühma peredega. Käesolevaks ajaks on need inimesed saanud vabatahtliku tugiisiku koolituse ja suur osa neist on aktiivselt tegutsenud vabatahtlike tugiisikutena. Oma töö käigus on nad jõudnud järeldusele - tugiisikuteenuse lõppedes vajavd sellised pered ikka veel toetust . Projekti käigus selgitatakse koostöös kohaliku omavalitsuse töötajatega välja piirkonnale sobiv peretöö vorm (pereklubi, pereabikeskus jne.), kus pakutakse tuge ja koolitust sellistele peredele . Selliste keskuste üheks peamiseks eesmärgiks on kaasata riskirühma peresid (üksikvanemad, alaealised emad jne.) koolitustele ja ühisüritustele, mis toetaksid nende perede paremat toimetulekut ja ennetaksid jõudmist kriisi. Teiseks ja mitte vähemtähtsaks keskuste rolliks on tugiiiskuteenust kasutanud peredele toeks jäämine
Projekti tulemusena tekivad Eesti 7-s erinevas piirkonnas toimivad perekeskused, mille loomisel on võrgustiku liikmed saanud piisavalt teadmisi ja praktilisi kogemusi ning suudavad tagada nende keskuste jätkusuutlikku arengu.

KÜSK rahastab projekti I perioodil summas 499 893 krooni ning II perioodil summas 421 330 krooni.

3 comments:

Evelin Tamm said...

Edastan Agu Laiuse vastuse kirjale. Kahes osas

I osa.

Tere,

Tänan, Evelin, jätkuvalt huvi tundmast KÜSK tegevuste vastu!

Annan siis ka omalt poolt Evelini palvel Lions Eesti Piirkonna projekti „Heateo Festival “MÄRKA ABIVAJAJAT”“ tulemuste kohta ülevaate.

Projektitaotluse lühikokkuvõte oli:
„Heateo Festival on unikaalne üritus Eestis, kuhu kutsutakse heategijad, abivajajad, missioonitundega kodanikud ning külalised, et vastastikku tuttavaks saada, koos nautida ilusat kevadilma, muusikat, erinevaid etteasteid ja võistlusi ning teha ühiselt üks korralik Heategu! Projekti eesmärk on läbi Heateo festivali ning üle- eestilise e-essee konkursi teadvustada heategevust ning tuua heategevus kodanikele ligemale. Heateo festivalil toimuvate erinevate ürituste, aktiviteetide ja tegevuste eesmärgiks on koguda raha abivajajatele, kelleks sel aastal on asenduskodude lapsed. Ürituse teeb unikaalseks “Heateoga jõuad kaugele” konseptsioon, kus kogu üritus on kõigile tasuta ning võid nautida muusikat ja seltskonda. Kui aga otsustad teha heateo, näiteks annetades, siis tänutäheks saad vastu meene, mis omakorda tagab sulle tasuta ligipääsu kõikidele atraktsioonidele. Festival on ka Tallinn 2011 kultuuripealinna üks esimesi kevadisi vabaõhtu üritusi. Heateo festivali toetava tegevusena korraldatakse üle-eestiline koolilaste heateo teemaline e-essee konkurss, mille raames lastakse välja parematest töödest koosnev raamat. Festivali raames loetakse ette raamatusse kogutud jutustusi, et tuua teema kodanikele veelgi lähemale.“

Evelin Tamm said...

II osa

Niisiis oli projekt sisukam, kui Evelini esile toodud suhe toetusraha ja annetuste kaudu kogutud raha vahel, mis ei olnud ka veel täpne number.

Pisut pikemalt projekti tulemustest:

Heateo raamatu koostamine ja avaldamine.

Heateo raamatu koostamise tarvis korraldati Eesti koolides e-essede konkurss „Heategu läbi minu silmade“ kolmes vanusekategoorias. Kokku laekus konkursile 593 e-esseed. Neid hindas žürii ja parimad said tunnustuse. Selle hulgas ka festivali ajal parimate lugude ettelugemine festivali külastajatele professionaalsete näitlejate poolt. 57 paremat lugu avaldati raamatus „Heategu läbi minu silmade“.

Koguda raha abivajajatele (abivajajateks olid 2 nägemispuudega last, eks vajasid juhtkoera, lisaks sihtrühmana asendusperedes olevad lapsed).

Raha kogumine toimus kahte moodi. Esimene, mida algselt projektis polnud, annetustelefonid, millest saadud tulu jagunes juhtkoerte ja asenduskodu integratsiooni meetme vahel. Tänase seisuga, kuhu ei ole arvestatud lõplikku maikuist laekumist, on kogutud juba 1600 eurot. (So projekti aruande esitamise ajaks.) Teisena Heateo Festivalil koguti 5500 eurot. Heateo Festivali külastas päeva jooksul 3000-3500 inimest. Keskmiselt annetas seega iga festivali külastaja enam kui 1,5 €, mida võib praeguses majandusseisus ja üritusel annetamise spontaansust arvestades pidada heaks tulemuseks (projekti elluviija hinnang). Tänu Heateo Festivalile sai heategijate hulka kaasatud üle 3000 inimese, kes igapäevaselt ei pruugi heategevuse peale mõelda, lisaks tuhanded annetustelefonile helistajad. Kasvas teadlikkus heategevusest.Projekti aruandest: „Kasusaajate olukord paranes kahes võtmes. Esiteks on oluline välja tuua see, et nii e-essee konkursis osalejad kui asendusperede lapsed tunnevad tänu üritusele, et neid väärtustatakse ning nende mõtteid ja vajadusi peetakse olulisteks. See on täisväärtuslikuks inimeseks kasvamisel äärmiselt oluline. Teiseks otsene rahaline kasu. Kaks nägemispuudega noort saavad juhtkoera, ilma kelleta oleks neil raskem oma haridusteed jätkata. Lisaks on asendusperede lastel võimalik saada toetust huvitegevuseks, et neil õnnestuks oma andeid paremini välja arendada.

Pärast Heateo Festivali on laekunud (so ühe kuu jooksul (AL)) üheksa avaldust ühinemaks Lions klubidega. Arvestades, et Lions liikumine ei ole Eestis veel kuigi tuntud ning tegemist oli esimese laiemale avalikkusele nähtava Lions üritusega, on see väga positiivne tendents.

Toimkond ning Lions Eesti said olulisi kogemusi niivõrd mastaapse ürituse korraldamiseks. Kõiki asjaolusid arvestades on Lionsitel kindel soov muuta festival iga-aastaseks traditsiooniks. Tänavune ettevõtmine näitas, et Eesti ühiskond on sellisteks heategevateks aktsioonideks valmis ning formaadi omaksvõtmine pikema aja jooksul peaks võimaldama ka suurema hulga abivajajate toetamist.“

Lõpetuseks ütlen, et ka KÜSK lootis sellest projektist enamat, aga kuna see oli ka meie jaoks esimene sellise festivali toetamine, siis kogemuste hankimiseks nii projekti elluviijale kui ka selle toetajale olid tulemused kindlasti positiivsed, Lions tugevnes, teadvustus Eestis ja nende tegevus sai hoogu juurde. Projekt muutis Lionsid võimekamaks ja teotahtelisamaks. Eesti rahva suhtumisi ja hoiakuid saabki muuta selliste avalike ürituste kaudu, nii tekib ja kasvab meil annetamise ja heategude valmidus. Küll kasvavad ka annetatavad rahasummad.

Evelin, mul on kahju, kui avalikkusse nii rutakalt negatiivseid hinnanguid hõigatakse. Sellega pigem pärsitakse head kavatsust. Projektide analüüsimisel soovitan edaspidi vaadata projekti ja selle tulemusi kui tervikut, võtta aega, küsida täpsustusi nii KÜSK-ist kui ka toetuse saanult.

Ja teadmiseks. KÜSK heade ideede konkurss ongi mõeldud riskikapitali fondina. Selle kaudu antud toetused ei pea ilmtingimata täiel määral õnnestuma. Nii on selle kaudu tuule tiibadesse saanud Teeme ära talgupäevad, petitsioon.ee, kogukonna tööriistad, Kingitus lähedasele - abi kaugele ja mitmed teised. Ükski neist ei olnud esimesel pilgul väga kindlalt tagatud tulemusega.

Evelin Tamm said...

III osa (II ei mahtunud kahjuks ära)

KÜSK on olnud osaline ka Mündikampaanias, mille kaudu koguti ligi 2 miljonit krooni annetusi, et toetada Eestis Toidupanga süsteemi ülesehitamist. Seegi otsene abi vaesust kannatavate laste toetamiseks.Jään huviga ootama sotsiaalministeeriumi vallast saadud infot projektide toetamise koha.
Samuti jään ootama, kuidas Sa realiseerid endale püstiatud loosungi: „Olen ka ise hakanud järjest enam mõtlema, mida mina nende laste heaks saaks ära teha. Mõned mõtted on. Ehk vähem loba, pikem samm...“

Head,
Agu Laius