Friday, May 25, 2012

Uuendusettepanekud Eesti Koostöö Kogule

23.mail tutvustas Eesti Koostöö Kogu Harta ettepanekuid haridusuuenduseks. Kodulehelt ja pressiteatest võib lugeda:
Eesti Koostöö Kogu ühendab kümneid valitsusväliseid organisatsioone ning kutsub kõiki üles koostööle Eesti arengu oluliste võtmevaldkondade üle arutama ja osalema otsuste kujundamises. Eesti Koostöö Kogu ettepanekud on avatud ja pakutud ühinemiseks kõigile huvitatud valitsusvälistele organisatsioonidele ning avalik-õiguslikele isikutele ja institutsioonidele.

Mul on hea meel, et Eesti Koostöö Kogu on hariduse ühe võtmeteemana käsitluse alla võtnud ja püüab siin erinevate kodanikeorganisatsioonide seisukohtade ühisosa leida. Käesolev kiri on ennekõike ajendatud mõningatest puudujääkidest, mis KK töö tähenduse ja usaldusväärsuse kahtluse alla seavad.   


Sihtasutuse eesmärk on Eesti Pikaajalisest arengust huvitatud valitsusväliste organisatsioonide koostöö arendamine, mille sihiks on nimetatud organisatsioonide seisukohtade teavitamine, kooskõlastamine ning selle alusel hinnangute ja ettepanekute kujundamine ühiskonna tuleviku võtmeküsimustes. 


Vaadates Koostöö kogu lehekülge, tekib väga mitmeid küsimusi. Sealt on puudu ülevaade sellest, kes on Koostöö Kogu ellu kutsunud (2007 aasta majandusaruandest leiab lühikese selgituse, et see on EV Presidendi Kantselei algatus) ja millised on EKK tööpõhimõtted. Kodulehel puuduvad majandusaasta aruanded alates 2008. aastast (olemas 2007 ja 2008), kust selguks tegevuse põhilised rahastajad. Kõige värskem nõukogu koosoleku protokoll on kättesaadav 24. maist 2011. aastast.   


Olemasolevate andmete alusel saame teada, et näiteks 2007. aastal laekus Koostöö Kogu eelarvesse rohkem kui 671 000 krooni välismaistelt ettevõtjatelt sihtotstarbelisteks tegevusteks. Kahjuks ei selgu eelarvest, kes mille eest ja kui palju toetas. Põhiliselt on tegevust rahastatud Presidendi Kantselei rahastusest, veidi on rahastanud tegevust HTM ja muud (täpsustamata) organisatsioonid. 


Teiseks Koostöö Kogu kodulehelt on näha, et ükski õpetajate ega haridusjuhtide esindajate organisatsioon ei ole Koostöö Kogus osaline, ka Haridusfoorum ei ole koguga liitunud. Seega on praegusel juhul mõttetu rääkida ühiskondlikust kokkuleppest või jagatud arusaamast haridusküsimuses. Koostöö Kogu ettepanekud on teatud hulga organisatsioonide või isikute huvide väljendus ja sellisena muidugi huvitav analüüsimaterjal. Pressiteatest selgub, et Koolijuhtide Ühendus justkui oleks siiski Hartaga ühinenud, samas kodulehe andmetel nad protsessis ei ole osalenud.    


Kuna olen Koostöö kogu aruteludel aeg-ajalt ka ise osalenud, siis oma kogemust hinnates ja tänast pilti vaadates pean ütlema, et Koostöö kogu tegevus kodanikuühiskonna tõelise koostöö koguna usaldust ei ärata. Koostöövormid Koostöö Kogus ei ole kaasavad selle sõna kaasaegses tähenduses, puudub protsesside läbipaistvus ja selgus. 


Samas on iga-aastasest Inimarengu aruandest kujunenud sotsiaalteadlaste suursündmus. Kogutud on märkimisväärne ülevaade Eesti inimeste elust ja olust läbi aastate. Seega loodan jätkuvalt, et Koostöö Kogu meeskond  õpib kaasavaid praktikaid tundma ja neid oma töös edukalt ka kasutama. Ilmselt tasuks lähemas tulevikus lisaks kommunikatsiooniekspertidele kaasata koostöö Kogu tegevusse ka kaasamiseksperte Eestist või mujalt. 


Praegusel juhul toob Koostöö Kogu kohmakas käitumine selgelt välja veelahe tõeliste kodanikeorganisatsioonide ja mängukodanikuorganisatsioonide vahel. Mängukodanikeorganisatsioonid on kohad, kus mängitakse kaasamist ja koostööd, kus mängitakse kodanikkonna esindamist. Mängukodanikeorganisatsioonide abil tehakse nägu, et meil on kõik demokraatiaga absoluutselt korras. 


Kui räägime haridusuuendusest või haridusstrateegiast, siis ei saa õpetajast ja koolijuhist mööda vaadata. Teiseks ka kasvatusteadlased peavad nendes protsessides kesksel kohal olema. "Isegi" kui enamus nendesse gruppidesse kuuluvatest inimestest on üle keskea naised, tuleb nende arvamust tõsiselt võtta! Kooliuuendust ilma õpetajate ja kasvatusteaduse osaluseta ei ole olemas. Kooliuuendus ilma õpetajate "jah" sõnata on kui sõnadevaht. 


Siit tulenevalt ka minu ettepanekud Eesti Koostöö Kojale:

  1. Edaspidi senisest palju enam kasutada kaasaegseid avatud kaasamismetoodikaid. Vormile lisaks ka asjalik sisu!
  2. Kodulehe uuendamine ja täiendamine sellise infoga, mis looks selguse, kuidas ettepanekute kujunemine on toimunud, kes ja mida on ette pannud ja mis sellest protsessist (ja millistel alustel) on lõppdokumenti jõudnud. Koostöö Kogu peab olema kodanikeorganisatsioonidele oma avatuse ka koostöövormidega eeskujuks, mitte järelelohisejaks.
  3. Kodulehel majandusaruande info uuendamine kiiremini kui 3 aastase hilinemisega. Majandusaasta aruanne peab olema inimestele arusaadavalt kirjutatud, detailideni lahti seletatud ja laialt levitatav dokument.
  4. Haridusuuenduste või strateegiate loomisel kaasta kõik seotud sihtrühmad ja võtmeorganisatsioonid. Teha kättesaadavaks nende põhilised seisukohad ja läbipaistvaks kogu koostöö protsess. Seniks kuni õpetajaid ja koolijuhid hartaga ei ole liitunud, ei saa me rääkida mingist ühiskondlikust kokkuleppest haridusvallas. 
  5. Igale avaldusele peab kaasnema kooskõlastus protsessis osalejatega sellisel kujul, et oleks täpselt näha, millised organisatsioonid on ettepanekutega nõus ja millised keelduvad allkirjastamisest. Praegusel juhul esitatakse kõikide nimel mingeid ettepanekuid.       
  6. Teha kättesaadavaks info sellest, millised on Koostöö Kogu tegevuse täpsed põhimõtted. Praegu ei ole see arusaadav.
  7. Teha kättesaadavaks nõukogu protokollid kohe peale koosolekute toimumist.  


Usun, et koostöö ja kaasamisprotsessid Eestis on kiires muutuses. Eesti Koostöö Koja tegevus Eesti inimarengu aruande väljaandjana on olnud tänuväärne. Soovin EKK meeskonnale jätkuvat indu kodanikkonna ja erinevate sihtrühmade kaasamisel meie ühise tuleviku kujundamisse. 


Kiri on edastatud EV Presidendi Kantseleile, kõikidele Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmetele (kelle kontakti leidsin), EMSLi nõukogu liikmetele, EKK ja EMSLi juhatajatele, Eesti Õpetajate Liidule ja Eesti Haridustöötajate Liidule ja avaldatud minu ajaveebis http://evelintamm.blogspot.com. 

Lugupidamisega,

Evelin Tamm
haridusteaduste magister ja EV kodanik

4 comments:

Peep Mühls said...

Austatud Evelin Tamm,

Täname Teid ettepanekute eest. Kindlasti tutvume nendega, et tulevikus oma tööd veelgi paremini korraldada.

Tõepoolest, Eesti Koostöö Kogu ühendab oma tegevuses Eesti pikajaalisest arengust huvitatud organisatsioone. Vastavalt meie põhikirjale on need üleriigilised valitsusvälised ja avalik-õiguslikud organisatsioonid (nt ülikoolid).


Sellele vaatamata olete alalti teretulnud meie aruteludele ja konverentsidele, kui muude tegemiste kõrval saate mahti ka Eestisse käima tulla.


Ilusat kevadist nädalavahetust soovides,

Peep Mühls
Eesti Koostöö Kogu juhatuse esimees

P.S. Asjast huvitatutele on meie olulisemad arutelud saadaval nii online`is webcastinguna kui ka järelvaadatavaten videoülesvõttena koduleheküljel. Huvitavat vaatamist!

Evelin Tamm said...

Lp Peep Mühls,

Tänan Teid vastuse ja osalemiskutse eest. Võimalusel osalen Eesti Koostöö Kogu foorumitel kindlasti ka edaspidi.

Minu arvates on suurepärane, et Koostöö Kogu tegemisi saab ka virtuaalselt jälgida.

Üsna paljudele inimestele valmistavad teemad, millega Koostöö Kogu tegeleb huvi, kuid kuna ollakse väga mobiilsed, on reaalselt kohale tulemine vägagi raskendatud. Seega võiks mõelda, kuidas Eesti inimeste potentsiaali niimoodi kaasata, et tulevikuküsimustes saaksid kaasa rääkida ka need, kes hetkel ehk kodus ei viibi. Näiteks enamus arvestatavast teadlaskonnast on pidevalt liikvel ja seega on nende kaasamiseks vajalik luua uudseid mudeleid. Inimestel, kes tegelevad oma valdkonnaga laiemalt kui riigisiseselt, on üsna tihti väga hea ülevaade globaalsetest arengutrendidest, mis kohalikes tulevikuaruteludes väga vajaliku lisadimensiooni suudaks pakkuda.

Kuidas aga mobiilsetele inimestele virtuaalset osalemisvõimalust pakkuda?

Saadaksin ühe mudelina miksitud virtuaalsetest ja reaalsetest kaasamisprotsessidest viite Saksamaa Tulevikudialoogi kodulehele. https://www.dialog-ueber-deutschland.de/DE/10-Dialog/dialog_node.html
Sellel lehel on väga hästi lahti kirjutatud kogu tulevikudialoogi protsess, mis tänaseks Saksamaal juba lõpusirgele on jõudmas. Loodan, et saksa keel ei valmista Teile raskusi. Minu arvates on sakslased suutnud kujundada vägagi huvitava ühisarutelu vormi. Ehk on siin Eesti Koostöö Kogu meeskonnale mõtteainet?

Soovin Teile jaksu ja kõike paremat edaspidiseks!
Evelin Tamm

Siim Raie, Presidendi Kantselei direktor said...

Austatud proua Tamm

Tänan Teid 25. mail 2012 saadetud Eesti Koostöö Kogu puudutavate arvamuste ja
ettepanekute eest, mis on teadmiseks võetud. Meile teadaolevalt on koostöö kogu juht
Peep Mühls Teile ka vastanud.

Soovin Teile ilusat rahulikku suve ja kõike head.

Lugupidamisega

Siim Raie
Direktor

Evelin Tamm said...

Lp Siim Raie,

Tänan vastuse eest! Hr. Mühls on tõepoolest juba vastanud. Loodan, et minu saadetud kiri tekitas Eesti Koostöö Kogu tegevuse eest vastutajates mõningaid uusi mõtteid. Kindlasti leidub lisaks kirjas väljapakutule palju võimalusi kuidas EKK tööd tulevikus paremaks muuta. Loodan, et diskussioon sellel teemal on avalik ja kodanikkonda kaasav.

Soovin Teile päikselist suve ja jaksu Eesti elu edendamisel.

Evelin Tamm