Sunday, September 01, 2013

Haridusstatistika uues kuues

Haridusministeerium avas uue haridusstatistika lehekülje EHA, mis võimaldab huvilistel ise meie haridusarvudesse süüvida.

2012 aasta märtsis-mais tegelesin aktiivselt haridusstatistiliste arvutustega. Siinsesse blogisse kirjutasin kaks sissekannet: 1) Haridus arvudes 1995 - 2009 ehk mida saame HTM näruse statistika põhjal teada koolivõrgu efektiivsusest ja 2) Haridusstatistika revised.

Märtsis 2012 kirjutasin avaliku kirja haridusministeeriumi statistikaosakonnale:
Käimasolev avalik debatt koolivõrgu efektiivsemaks muutmise osas on takerdunud (avalikkusele kättesaadavate) asjakohaste uurimuste ja põhjalike statistiliste ülevaadete puudumise taha. Poliitikud esitavad enamasti statistikat ja neid analüüse, mis nende enda pakutud reformidega kõige enam resoneeruvad. Kui mõnikord võib seda pidada "tahtmatuks veaks", siis riigi arengu seisukohast vaadatuna võib sellist eksitamist pidada ka ebaeetiliseks käitumiseks, eriti kui tegemist on teadliku info varjamise, hämamise või eksitavate andmete esitamisega. 
Haridusministeeriumi kodulehel kättesaadavat statistikat tuleks edaspidi kindlasti uuendada kiiremini kui kolme aastase hilinemisega (olemas andmed 2009 aastast). Lisaks on andmed kutsekoolide ja kõrgkoolide õppijate arvude kohta väga lünklikud. Praegusel kujul on puuduvad andmed asjaliku dialoogi loomist takistavad.
Eelkõige püüdsin anda ülevaate hariduskulutuste struktuurist aastate lõikes ja õpilaste arvu kohta.
2010. aasta hariduseelarvet vaadates selgub, et üldhariduskulutuste maht on võrreldes eelmise aastaga langenud 10,7%, kõrgharidusvaldkonda suunatav summa on vähenenud 6,3%. Samal ajal on kulutused kutsekoolidesse kasvanud 31%! Selle kärpe järel on üldhariduskulutuste maht täna väiksem kui 2007. aastal.
Märtsis huvitas mind eriti kulutuste maht õpilase kohta ja selle muutus ajas võrrelduna erinevate valdkondade vahel.

Kirjutasin siis...
...üldhariduses õpilase kohta tehtavate kulutuste maht oli 2009. aastaks võrrelduna 1995.aastaga kasvanud 6,6 korda. Mis on võrdväärne hariduskulutuste üldise kasvuga samal perioodil. Kui 1995. aastal kulutasime õpilase kohta 443 eurot eelarveaastal, siis 2009. aastaks oli see kasvanud 2920 euroni. 
Vaadates otsa 2010. aasta eelarvele selgus, et sellel aastal langes kulu õpilase kohta koguni 2600 euroni aastas. Seega näitasid minu viimased arvutused, et hariduskulutused üldhariduskoolides ühe õpilase kohta on viimastel aastatel hoopis langustrendis. Tegemist ei ole väikese languse, vaid märkimisväärselt vähenenud summadega.

Sellest sügisest alates saab haridusstatistilisi arvutusi teha juba uues HTM statistika andmebaasis, mis ideaalis peaks lihtsustama kõikide haridusaritmeetikahuviliste toimetamisi. Uut andmebaasi tutvustavas pressiteates öeldakse, et selles:
... on peagi kättesaadav enam kui 860 000 üld-, alusharidust ja keelepoliitikat puudutavat kirjet. Andmed avalikustatakse mitmes etapis ja valdkondade kaupa ning järgmise kahe kuu jooksul lisanduvad ka kõik teised muud HTM-i valdkondi käsitlevad statistilised andmed. Järgmise paari kuu jooksul avab ministeerium igal nädalal uut infot – sh õpetajate palgastatistika, kõrghariduse, kutsehariduse, teaduse jt näitajad. 
Keskkonna eesmärk on anda kõigile inimestele kasutajasõbralik juurdepääs haridusandmetele ning võimalus soovi korral ise koostada statistilisi aruandeid.
Tore samm valguse suunas!
loe lisaks:
Hariduspoliitika alused I. Urve Läänemets ja Jaak Aaviksoo. 
Õpetajate palk tõuseb, aga ei tõuse. Loogiline ju! 
Saladuse režiim ja hea uus haridus Eestis
Harjumaa õpetajad umbusaldavad minister Aaviksood
Millest lähtuvalt kajastab meedia haridusalaseid probleeme?
Aavik soos, Aaviksoo, Aridus

No comments: